Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2018. január 16. 9:30
Mindenhol

IMAKILENCED DOMONKOS HIVATÁSOKÉRT

IMAKILENCED PAPI, SZERZETESI ÉS DOMONKOS HÍVATÁSOKÉRT ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPÉRE KÉSZÜLVE.

A kilencedet elsősorban Kongregációnk tagjainak állítottuk össze, de végezheti bárki, aki szívesen csatlakozik domonkos hivatásokért végzett imáinkhoz. Az aznapi (öt tized) rózsafüzér elmondása után mondjuk az adott naphoz rendelt rövid kis imát, az adott domonkos szentünk közbenjárását kérve.

 

1. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása új hivatásokért Kongregációnkba, a BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, RENDÜNK PATRÓNÁJAközbenjárását kérve.

A végén ezt az imádságot mondjuk:

MENNYEI ATYÁNK, Te arra hívtad Szent Domonkos atyánkat, hogy Evangéliumodat hirdesse, kérünk, hívj most is új prédikátorokat közösségünkbe, hogy szőlőskertedben dolgozzanak. Töltsd el őket Szentlelkeddel, az igazsággal, és a lelkek üdve iránti buzgósággal, hogy mint bátor és nagylelkű apostolokat, őket is küldeni lehessen majd Jézus Krisztus, a Te Szent Fiad evangéliumának hirdetésére. A Boldogságos Szűz Mária, Rendünk Pátrónája közbenjárására tudjanak bátran igent mondani a Te hívásodra, növekedhessenek a közösségben, hogy így ők is részt vállaljanak az Egyház küldetésében, és örömmel vigyék el sokaknak a te igazságodat és szeretetedet. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

2. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása új hivatásokért Kongregációnkba,
SZENT DOMONKOS ATYÁNK közbenjárását kérve.

SZENT DOMONKOS ATYÁNK, Isten kegyelmének buzgó hirdetője, te megígérted, hogy halálod után is segíteni fogsz bennünket, testvéreidet. Járj közben értünk Isten előtt, hogy mi is egyre több fiatalt buzdíthassunk arra, hogy kövessék és vállalják a domonkos életformát, a prédikátorok életét. Áldd meg közösségi életünket, stúdiumunkat, imádságunkat és apostoli szolgálatunkat, hogy közös domonkos életünk is örömteli tanúságtétel lehessen, mely másokban felébreszti a vágyat, hogy csatlakozzanak a Szent Prédikáció művéhez. Ámen.

3. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása új hivatásokért az egész domonkos Rendbe,
SZÁSZORSZÁGI BOLDOG JORDÁN közbenjárását kérve.

Ó BOLDOG JORDÁN, Szent Domonkos méltó utóda, a Rend megalapítása utáni időben a Te példád és lelkesedésed sok fiatalt buzdított, hogy kövessék Krisztust Szent Domonkos atyánk fehér ruhájában. Mint a domonkos hivatások gondozásának pártfogója, kérünk, vezess tehetséges és odaadó fiatalokat Rendünkbe. Közbenjárásodra csatlakozzanak a Rendhez nagylelkű és áldozatkész fiatalok, akik készek magukat az apostoli életre áldozni az igazságért. Segítsd őket, hogy fel tudjanak készülni és méltók lehessenek a domonkos hivatás kegyelmére. Buzdítsd őket, hogy szerezzenek jártasságot az isteni tudományokban, hogy erős elhatározással törekedjenek a hit bajnokaivá válni, és valóban a világ világossága legyenek. Szászországi Boldog Jordán, a domonkos hivatások pártfogója, könyörögj érettünk! Ámen.

4. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása új hivatásokért Kongregációnkba,
SIÉNAI SZENT KATALIN közbenjárását kérve.

Ó MÉRHETETLEN, gyengéd Szeretet, fordítsd irgalmad tekintetét teremtményeidre! Az irgalom a te ismertetőjegyed, és bármerre is fordulok, nem találok mást, csak a te irgalmadat. Íme, ezért szaladok Hozzád, irgalmad után kiáltva, hogy irgalmazz a világnak! Te úgy akartad, hogy a te kívánságod szerint szolgáljunk téged, örök Atya, és szolgáidat különféle utakon vezeted, különféle módon. Ezért boldog a lélek, ha a te fényedben láthatja a végtelen számú utak és ösvények fényét, amelyeken azokat vezeted, akik Neked akarnak szolgálni. Mert bár különféle utakon is, de mindannyian szereteted tüzes ösvényén haladnak, igazságban követve az Igazságot. Ó, örök Igazság, mi a te tanításod, és mi az az út, amelyen szeretnéd, hogy az Atyához jussunk, az út, amelyen haladnunk kell? Nem ismerek más utat, csak azt, amelyet Te köveztél ki szereteted tüzének igaz és szilárd erényeivel, és szent véreddel kötötted össze köveit. Ezért ma irgalmadhoz kiáltok: engedd, hogy akik Téged keresnek, igazságodat egyszerű szívvel kövessék; add meg nekik a szeretet mély kútját és tüzét; adj lelkükbe csillapíthatatlan éhséget, hogy minden fájdalmat elviseljenek érted, és ne szűnjenek meg keresni Téged. Ámen.  (Siénai Szt. Katalin imája alapján)

5. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása a karizmánk és Kongregációnk iránt érdeklődőkért,
AQUINÓI SZENT TAMÁS közbenjárását kérve.

KÉRÜNK TÉGED irgalmas Isten, mindazokért, akik a domonkos karizma iránt érdeklődnek, és akiket Kongregációnkba hívsz. Engedd kérünk, hogy ami neked tetszik, arra forrón vágyjanak, okosan kutassák, igazul megismerjék, és tökéletesen teljesítsék neved dicséretére és dicsőségére! Rendezd, Istenem, életállapotukat, és hogy meg tudják tenni, amit tőlük kívánsz, add, hogy megismerjék azt; és engedd, hogy végre is hajtsák, amint ez lelküknek üdvös! Add meg nekik, Uram Istenem, hogy sem siker, sem nehézség ne tántorítsa el őket: a sikertől ne fuvalkodjanak fel, a nehézség ne nyomassza őket! Semminek ne örüljenek, csak annak, ami Hozzád vezet, semmi miatt ne sajnálkozzanak, csak amiatt, ami Tőled elvisz! Senkinek se akarjanak tetszeni, csak Neked, és senki rosszallásától ne féljenek, csak a Tiédtől! Add meg nekik, Istenem, hogy szívüket Hozzád irányítsák, és adj nekik virrasztó szívet, hogy semmi ne vonhassa el őket Tőled. Ajándékozz nekik, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső szorgalmat, téged megtaláló bölcsességet, neked tetsző beszédet, benned bizalommal remélő kitartást, és téged átölelő bizalmat! Aki élsz és uralkodol. Ámen. (Aquinói Szt. Tamás imája alapján)

6. NAP

A napi rózsafüzér felajánlása a Kongregációnkba idén belépni szándékozókért/új jelöltekért, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGITközbenjárását kérve.

ALÁZATOSSÁG és ártatlanság példaképe, szent Margit, aki Jézus szívéért elhagytad a királyi pompát, és az Úr tiszta jegyese lettél, íme, Hozzád folyamodom és oltalmadba ajánlom a Kongregációnkba belépni szándékozókat, szívük és lelkük tisztaságát! Nagy alázatosságodra kérlek, őrizd meg szívüket tanulékonynak és alázatosnak. Ajánld őket égi jegyesednek és az Ő szeplőtelen Édesanyjának, hogy Krisztus hívására nagylelkűen válaszoljanak, és Isten erejéből minden akadályon győzelmet arassanak. Kongregációnk védőszentje, könyörögj mindazokért, akiket Isten közösségünkbe hív. Ámen.

7. NAP
A napi rózsafüzér felajánlása a noviciátusért (jelöltjeink és novíciáink),
BERTRAND SZENT LAJOS közbenjárását kérve.

MINDENHATÓ, irgalmas Isten, te a domonkos noviciátus védőszentjének, Bertrand Szent Lajosnak a szívét betöltötted a prédikáció iránti buzgósággal, hogy jó cselekedeteivel és szavaival Téged hirdessen. Közbenjárására áldd meg novíciáinkat, jelöltjeinket és magisztrájukat. Éleszd fel bennük a tanulékonyság, az alázat és a türelem erényeit, hogy mindig hűséggel engedelmeskedjenek szent akaratodnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki az engedelmesség tökéletes példaképe, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

8. NAP
A napi rózsafüzér felajánlása minden fogadalmas nővérünkért, és a hivatásban való hűséges növekedésünkért, rendi védőszentjeink közbenjárását kérve.

MINDENHATÓ örök Isten, aki az e világról lemondóknak mennyei hajlékot készítesz, alázatosan kérjük mérhetetlen kegyelmedet, hogy a Prédikátorok Rendje patrónusainak: a Boldogságos Szűz Máriának, Fiad édesanyjának és Szent Domonkosnak, a te hitvallódnak közbenjárására, letett fogadalmainkat hűségesen teljesítsük, és üdvösen eljuthassunk arra a helyre, amelyet te a benned kitartóknak ígérni méltóztattál! A mi Urunk.

(Ha valakinek az ideje engedi, ezen a napon a fenti ima helyett/mellett választható az a domonkos mindenszentek litániája is.)

 9. NAP
A napi rózsafüzér felajánlása papi és szerzetesi hivatásokért,
BOLDOG II. JÁNOS PÁL pápa közbenjárását kérve.

URUNK JÉZUS, aki az első apostolokat egykor arra hívtad, hogy emberek halászai legyenek, engedd, hogy visszhangozzék ma is a világban meghívásod édes szava: Jöjj,
kövess engem! Adj a fiataloknak bátor nagylelkűséget, hogy gyorsan tudjanak válaszolni hívásodra. Támogasd püspökeinket, papjainkat és szerzeteseinket apostoli munkájukban. Add meg a kitartás kegyelmét kispapjainknak és mindazoknak, akik hordozzák magukban a szolgálatodra szentelt élet ideálját. Ébreszd fel közösségeinkben a missziós buzgóságot. Uram, küldj munkásokat aratásodba, és ne engedd, hogy az emberiség elvesszen a pásztorok, misszionáriusok és az Evangélium hirdetésére szentelt személyek hiánya miatt. Mária, az Egyház Édesanyja, minden hivatás modellje, segíts bennünket „igent” mondani az Úrnak, aki arra hív minket, hogy együttműködjünk vele a megváltás művében. Ámen. (II. János Pál pápa imája)

Forrás: domonkosnoverek.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41