Ferences krónika

Erdély
A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Szászsebesen, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen és Désen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az alábbiakban néhány kolostor második negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.

 

Kolozsvár

Április 1–3. között a testvérek megszervezték a tavalyi 10Parancsolat katekézissorozat záró hétvégéjét a dési ferences kolostorban. Virágvasárnap előtti szombaton (április 9-én) pedig a kolozs-dobokai és belső-szolnoki főesperesi kerületek fiataljai számára szintén találkozót szerveztek. (Pantea Tibor testvér a közelmúltban egy évre vállalta a főegyházmegye részéről érkező felkérést, hogy az említett kerületek ifjúsági lelkészeként is tevékenykedik.) A találkozó szervezését és lebonyolítását a kolozsvári hitoktatókkal közösen vállalták a testvérek. Mintegy 70 – nagyrészt magyar, valamint román nyelvű – fiatal résztvevője volt az ifjúsági napnak.

Az idén is meghirdették a kolozsvári testvérek a szent három nap közös megünneplését. Ezúttal ezt a programot is csak bejárósként lehetett megszervezni (tehát gyakorlatilag azoknak, akik Kolozsváron élnek, vagy legalábbis meg tudták oldani a szállást).

A provinciai káptalant április 27–30. között tartották Csíksomlyón. A kolozsvári közösség minden tagja jelen volt a találkozón. A káptalant követő héten indult Pantea Tibor testvér Benjamin és Sebestyén testvérekkel a több mint egy hónapos El Camino-zarándokútra Szent Jakab sírjához.

Június 3–10. között a provincia vendége volt Albert Schmucki általános definitor. Kolozsvári programja rövid volt, de részt vett a palántákkal és a kollégistákkal egy közös beszélgetésen (néhány percben összefoglalta a rend jelenlegi helyzetét, illetve a nagykáptalan által megfogalmazott öt „meghívást”, majd kérdezni is lehetett tőle).

Az idei pünkösdszombati búcsún Károly és Szabolcs testvér is részt vett. Károly testvér a szárhegyi kisbúcsún is prédikált.

Június 12-én este érkeztek haza a zarándokok a compostellai zarándoklatról: szemmel láthatóan fáradtan, lefogyva, de lelkiekben feltöltődve. A tapasztalt élményekről június 23-án Pantea Tibor testvér a templomban tartott részletes beszámolót, amelyre sokan voltak kíváncsiak.

Június 13-án megülték a testvérek a Szent Antal-búcsút (keddi órarend szerint tartott szentmisékkel). Mindkét szentmisén Julianus testvér volt a szónok.

Június 18-án szokás szerint megszervezték a palántás egyetemista csoport és kollégista végzősök búcsúztató napját: volt kirándulás, este pedig közös szentmise, majd egy kis ünneplés.

A kolostorban található Erdélyi Ferences Gyűjtőlevéltár a nyári hónapokban a Babeș-Bolyai Tudományegyetem két levéltár szakos egyetemista hallgatójának nyújt gyakorlati lehetőséget, hogy a tanév alatt elsajátított elméleti tudásukat gyakorlatba is ültethessék.

Szászsebes

Az áprilisi hónap a sebesi közösség számára igencsak mozgalmas volt. Másodikán Benjamin testvér Vajdahunyadon a Ferences Világi Rend találkozóján vett részt, mivel ő az ottani közösség lelki asszisztense. Másnap a sebesi Szent Bertalan apostol tiszteletére szentelt templomban mintegy 30 átutazó érkezett Bukarestből a vasárnapi szentmisére.

Április 11-én a sebesi testvérek lelki napot tartottak az érsekség alkalmazottainak, amin 37 személy vett részt, közöttük Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Kerekes László segédpüspök is. Julianus testvér előadást tartott a szent három napról, a szentmisén Leó testvér prédikált, Benjamin testvér ebédet főzött. A hónap végén Leó testvér Vajdahunyadon főcelebráns volt egy szentmisén, amelyen a ferencesek emlékére állított márványtáblát megszentelte Korom Imre plébános, az időközi provinciai káptalanon pedig részt vett a sebesi ház minden tagja.

A májusi hónap a már megtartott időközi káptalan kongresszusával folytatódott a sebesi kolostorban.

A rendtartomány számára is felemelő ünnep volt május 21. napja, amikor a csíksomlyói kegytemplomban Fülöp testvért diakónussá szentelte Kovács Gergely érsek. A hónap végén a dévai plébánia román közösségének gyermekei elsőáldozást ünnepeltek Leó testvér részvételével mint felelős lelkipásztorukkal.

Június első hetében Albert Smucki általános definitor Sebesre is ellátogatott több erdélyi kolostor mellett. A hónap második vasárnapján elsőáldozás volt.

Ebben a negyedévben is több kisebb-nagyobb, de hasznos munkálat is volt, mint pl. a temetőben a hősök sírjának begyepesítése, koszorúégető kemence építése, a temetői kápolna kimeszelése, de új húsvéti gyertyatartó is készült a templom részére.

Csíksomlyó

Edzenünk kell magunkat lelkileg, hogy amikor dönteni kell, akkor jól, a lelkiismeretünk szerint döntsünk, ami az egyénnek, vagyis a saját magam javát, a közösség javát és a közjót szolgálja – mondta az áprilisi elsőszombati Mária-köszöntő prédikációjában Urbán Erik ferences szerzetes, a rendtartomány elöljárója. A Szűzanya tiszteletére ezúttal is több ezren zarándokoltak Csíksomlyóra.

Április 27–30. között a csíksomlyói kolostor adott otthont a rendtartomány időközi káptalanjának. A találkozón többek között a tartományfőnök és a rendházak vezetői beszámoltak az elmúlt három évben végzett tevékenységeikről, foglalkoztak a jövőre irányuló kérdésekkel, teendőkkel, valamint megválasztották a következő három évre a rendtartomány tanácsadó testületét.

,,Azért gyűltünk össze, hogy a Lélek és az élet bennünk legyen, hogy Isten segítségével engedjünk teret a léleknek az és életnek. Teret adjunk életünkben Isten igéjének” – mondta a májusi elsőszombati Mária-köszöntőn Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A Szűzanya köszöntésére több ezren zarándokoltak Csíksomlyóra.

Diakónussá szentelte a csíkajnádi származású Csáki Ferencet, Fülöp testvért Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke. A csíksomlyói kegytemplomban tartott május 21-i ünnepen az egyházmegye elöljárója arra biztatta Fülöp testvért, hogy Krisztus igazi tanítványaként szolgálja a híveket.

Május 27. és június 4. között volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú. A fogadalmi zarándoklat mottója idén a ferences rend Pax et bonum! Béke és jóság! jelmondata volt. A Hármashalom-oltárnál az ünnepi szentmisét Udvardy György veszprémi érsek mutatta be.

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepén, június 13-án szentmisét mutattak be a kegyhely őrzői a Kissomlyó-hegyén lévő Szent Antal-kápolnánál. A ferences ünnepen Bőjte Mihály, a csíksomlyói kolostor házfőnöke prédikációjában arra biztatta a híveket, hogy Szent Antalhoz hasonlóan őszintén és mélyen ragaszkodjanak az Úr Jézushoz. Ugyancsak aznap a ferences testvérek az esti szentmisén megáldották a csíksomlyói kegytemplomban a gyermekeket és a liliomokat.

Esztelnek

Április 7–9. között P. Szilveszter háromnapos lelkigyakorlatot tartott a hívek számára Gyimesfelsőlokon.

Április 24-én a ferences templom védőszentje, Szent György vértanú tiszteletére búcsús szentmisét mutattak be, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa volt. Prédikációjában kiemelte: „Szent György arra hív, hogy merjünk tenni a közösségért, önmagunkért, családjainkért” Ez alkalommal a provinciális megnyitotta és megáldotta a kolostorban a ferences rendtörténeti kiállítást.

Május 29-én a ferences templomban járultak első szentáldozáshoz a plébánia hittanosai. Bernardin atya készítette fel a négy fiút az Úrral való nagy találkozóra.

Június 7-én rendi szempontból kimagasló esemény volt Albert Schmucki általános definitor látogatása kolostorunkba. Nagyon tetszett neki a természet ölén elhelyezkedő esztelneki kolostorunk.

Közben elkezdődött a plébániatemplom és a kurtapataki kápolna tetőszerkezetének felújítása, amely eléggé nagy kihívást jelent.

Június 19. napja: idén, a plébániai közösség egységét és összetartozásának tudatát erősítendő céllal rendhagyó módon szervezték meg az úrnapi körmenetet „három templom egy közösség” jeligével. A ferences templomban volt az ünnepi szentmise, majd azt követően a hívek menete a közel két kilométerre lévő plébániatemplom felé vette az irányt az Oltáriszentséggel, megállva a kapuk előtt felállított oltároknál. A körmenet a plébániatemplomban elénekelt Te Deummal és szentségi áldással zárult.

Július 3-án Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére búcsús szentmise volt a filiában, Kurtapatakon. A szentmise ünnepi szónoka a mezőtúri Kovács Zoltán, a római pápai magyar intézet ösztöndíjasa volt.

Brassó

Keresztelő Szent János születésének ünnepén templombúcsúra gyűltek össze a brassói hívek a helyi ferences templomban.

A búcsús szentmisén Bőjte Mihály, a csíksomlyói kolostor házfőnöke magyarul, míg Guia Hugó, a kegyhely igazgatója román nyelven mondott szentbeszédet. Az ünnep üzeneteként elhangzott: a mai élet körülményei között is szükség van a Keresztelő Jánoséhoz hasonló hivatásból fakadó magatartásra. Szükség van arra, hogy úgy mutassunk rá Krisztusra, mint az életünk értelmére.

Urbán Erik miniszter provinciális beszámolója

Időközi káptalan volt Csíksomlyón április 27–30. között. Megnéztük, hogy mit tudunk változtatni, mit kell változtatni azért és azon, hogy jobban meg tudjuk élni a ferences szerzetesi hivatásunkat, és ebbe a sajátos életformába hogyan illik bele, vagy hogyan van jelen a pasztoráció, amelyet az egyházmegyében végzünk.

Május 15-én délután Csíksomlyón vendégül láttam az Erdélyi Magyar Televízió Jó napot! Megjöttem… stábját. Badics Petra riporter műsorában beszéltem hivatásomról, szolgálatomról, arról a lelkiségről, amelyben több, mint húsz éve otthonra találtam. A riport elérhető ITT.

Május 28-án délelőtt részt vettem a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ballagási szentmiséjén, majd azt követően a marosvásárhelyi, egykori ferences templom és egyházközség megalapításának 50. évfordulóján.

Június 3–10. között provinciánk vendége volt Albert Schmucki általános definitor. Részt vett a pünkösdi búcsún, utána néhány napot Csíksomlyón és környékén töltött. Szerdán volt egy közös találkozó provinciánk tagjaival Udvarhelyen, amelyen rendtartományunkból elég sok testvér részt vett: itt a téma főleg a folyamatos képzés fontossága, annak megtalálása volt; illetve kérdések hangzottak el pl. az élettervre vonatkozóan. Innen, még aznap Sebesre utazott, csütörtök délután egy rövid gyulafehérvári látogatás után Kolozsvárra érkezett. Itt este, – elutazása előtt – még részt vett az egyetemistákkal és a kollégistákkal egy közös beszélgetésen, ahol kérdezni is lehetett tőle.

Június 2-án kora este megáldottam a templom előtti téren és kertben felállított Tamási Áron 125 Emlékév című szabadtéri vándorkiállítást, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság az író születésének 125. évfordulója alkalmával a Magyarság háza közreműködésével hozott el Csíksomlyóra.

Június 4-én köszöntöttem a pünkösdszombati fogadalmi búcsú zarándokait, majd délután a Szent István Gyermekotthon udvarán megáldottam a béke harangját, amelyet a Visegrádi Szent György Lovagrend jóvoltából létesítettek. Másnap, pünkösdvasárnap a délelőtti ünnepi szentmisén bemutattam a legszentebb áldozatot a csíksomlyói kegytemplom.

Június 13-án a hagyományokhoz híven Szent Antal ünnepén áldásban részesítettem a kegytemplomban és annak kertjében összegyűlt gyermeksereget. Az ünnepet megelőző kilenc hét keddjén a reggeli 8,00 órás szentmisében a napi evangélium elmélkedésével készültünk nemcsak az elveszett dolgok megtalálójának ünnepére, hanem a pünkösdszombati búcsúra is.

Június 20-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban mutatták be a Ferences iskoladrámák második és harmadik kötetét. A Balassi Kiadó gondozásában 2021-ben megjelent kötetek 1740 és 1762 között Csíksomlyón előadott passiójátékok eredeti szövegét, énekeit és elemzését teszik közkinccsé. A bemutató napját ünnepnek neveztem az erdélyi ferencesek, a csíkiak és az egész magyar kultúra számára, hiszen a csíksomlyói kegyhely védőbástyája lett a hitnek, a szellemi életnek, a kultúrának, mindannak ami a nemzeti öntudatot meghatározza.

Június 26-án Schönberger Jenő püspök meghívására a szatmári egyházmegye Jézus Szíve búcsúünnep szónokaként szolgáltam. A székesegyházi téren megtartott szentmisén arról elmélkedtem, hogy ez az a szeretet, amely erőt ad az embernek, hogy ne hátráljon meg, akkor sem, amikor nem viszonozzák szeretetét. Ezért kell szentségekhez járulni és élni a különböző életállapotokat megszentelő szentségekkel; élni a kiengesztelődés szentségével, és táplálkozni az Oltáriszentséggel, a szeretet szentségével. (…) Jézus Szíve a forrás, egy szív, ahonnan élet árad szét a történelemben zarándokoló emberek szívébe. Ez a jósággal és szeretettel teljes szív, minden erénynek mélysége az irgalom központja.

Krónikások: a kolostorok házfőnökei

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41