Beszélgetés Temesvári Károly Benedek pálos atyával

2021. már. 2. (kedd) 09:00
Kóspallag

A Magyar Pálos Rend, a kóspallagi római katolikus plébánia és a rokonok Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy Temesvári Károly Benedek atya 2021. március 9-én, életének 77. évében szentségekkel megerősítve, türelemmel viselt betegség után csendesen az égi hazába költözött.

 

A Parma fidei – Hit pajzsa díjat idén huszadik alkalommal adták át. Ezúttal a pálos rend hat legidősebb tagja kapta az elismerést. Temesvári Károly Benedek pálos szerzetessel, nyugalmazott kóspallagi plébánossal beszélgetett Bodnár Dániel.

– Milyen családból származik, és hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? 

– Papi hivatásom a születésem előtt kilenc hónappal kezdődött, amikor anyukám szíve alatt elindult az életem. Ha pedig a Jóistenre gondolok mint a hivatás forrására, akkor azt mondhatom: öröktől fogva benne volt ez a tervében. Nagykanizsán születtem, 1944. október 29-én, vasárnap, Krisztus király ünnepén. Édesapám a Magyar–Amerikai Olajipari Rt.-nél volt alkalmazásban, amely a zalai olajlelőhelyek kitermelésével foglalkozott. Édesanyám az egészségügyben dolgozott. Van egy húgom, Mária és egy öcsém, László. A húgomnak két gyereke volt, a fiú sajnos néhány évvel ezelőtt egy autóbalesetben elment. Öcséméknek öt lányuk van. Anyai ágon pedagógusok voltak a nagyszüleim, apai nagyapám pedig postásként dolgozott. Többször is veszélyben volt az életem.

Amikor még pocaklakó voltam, egy orosz katona órát akart zabrálni anyámtól, és a horvátul beszélő nagyapám szem- és fültanúja volt ennek. Csitítgatta a kiskatonát, akit végül egy idősebb orosz tiszt vezetett el a helyszínről. Nem sokkal azután lövést lehetett hallani, valószínűleg történt valami. Később papként misét mondtam érte. A bábaasszony lánya egyszer elmesélte nekem, hogy a születésemkor anyukám kezében feszület volt; a köldökzsinór a nyakamra tekeredett. Harmadszor akkor került veszélybe az életem, amikor láncos bomba fúródott a földbe a kórház mellett; a detonáció tönkretette a jobb fülemet. Kispapkoromban, 1967-ben az egyik rendtársammal, Imrével – akkor még illegalitásban voltunk – egy nagy motorkirándulást tettünk. Hazafelé tartottunk, amikor Ferencszálláson baleset ért bennünket. Akkor még nem tudtam, hogy Imrének farkasvaksága van, nem vett észre egy kivilágítatlan teherautót. Én átrepültem a feje fölött, hol az eget, hol a földet néztem. Éppen jöttek a miséről a nénik, gyorsan visszaszaladtak, és elmesélték a plébánosnak, Katona Istvánnak – a későbbi egri segédpüspöknek –, hogy mi történt két kispappal. Még azt is mondták, hogy a Szűzanya kötényébe estem, mert nem történt nagyobb bajom, a mentőknek sem kellett elvinniük. Később éppen itt, Ferencszálláson lettem plébános…

– Hogyan kerültek Komlóra?

– Hatéves koromban költöztünk oda Zalából. Édesapám a kórházban kapott irodai munkát, édesanyám pedig az egészségügyben dolgozott. Sok helyen laktunk. Ekkor kezdett ébredezni bennem a papi hivatás. A bányászok Szent Borbála tiszteletére szép templomot építettek, sokat ministráltam ott. Osvald János volt a plébános, a hívek Jancsi papnak nevezték. Volt, amikor a sportvendéglőben intézte az Egyház dolgait, az engedélyeztetéseket. Miután elfogyasztottak néhány korsó sört, az állami illetékesek aláírták neki, amire szüksége volt. Kitanulta a rádió- és tévészerelést, így akik megfigyelték, nem tudhatták, hogy valaki javíttatni viszi hozzá a készüléket, vagy az egyházi ügyeit intézi. Csodálatos ember volt Chalupa Janka néni is, a kántor, hittant tanított nekünk. Tűzbe mentünk volna érte, annyira szerettük. Egyszer mozijegyet kaptunk, de a vetítés pont a hittanóra idejére esett, ezért visszaadtuk – Janka néni vár minket, mondtuk. Ötödikes koromban egy teadélutánon hívást éreztem arra, hogy csendben, egyedül legyek. A magyartanárom, Hetényi Varga Károly látta, hogy pityergek. Átkarolta a vállamat, és azt kérdezte: Mi van, druszám?  Tanár úr, én pap szeretnék lenni, legyen szíves hazaengedni, mert csöndre vágyom. Elmondta, hogy ő is pap akart lenni, de kivették a fél tüdejét, ezért le kellett mondania a papi pályáról. Később feleségül vette az ápolónőt, aki a betegsége idején olyan kedvesen foglalkozott vele, és négy gyermekük született.

– Ezek szerint már gyerekkorában is érezte az Úr hívását.

– Igen. Amikor a Jóisten hivatást ad, vele együtt nagy szabadságot is. Szelíden vezetett tovább. 1958-ban Pécsre költöztem a nagyszüleimhez, hogy továbbtanulhassak. Varga Ferenc iskolaigazgatónak köszönhetem, hogy az építőipari technikumba kerültem. Nekem mindegy volt, mert pap akartam lenni. Mindenkinek be kellett lépnie a KISZ-be. Meg akartak tenni alapszervezeti titkárnak, kérdeztem a lelkiatyámat, hogy mit tegyek. Isten ellen ne beszélj, a többit meg csináld, mondta. Jelentkeztem hittanra a pécsi belvárosi templomba. Lementem az altemplomba, és vártam a többieket. Egyszer csak jött egy fiú, aki azt mondta, ne oda ülj, az a lányok helye. Ő lett a barátom, pap- és rendtársam: Szieberth Imre. Tízen voltak testvérek. Az Ágoston téri templomban megismertük Bolváry László Pált, aki a lelkiatyánk lett. Megosztottam vele, hogy pap szeretnék lenni. Elmondta, hogy Bolyós Ákos és ő pálosok, és azt tanácsolta, legyünk mi is azok, illegalitásban. Kérdeztem, hogy milyen az a pálos szerzetesi élet. Így válaszolt: Töltekezés és kirepülés. Abban a pillanatban a szívemben összeölelkezett a papi és a szerzetesi hivatás. A magam módján úgy értelmeztem a szavait: töltekezés – szerzetesi élet, kirepülés – lelkipásztori élet. A noviciátust titokban végeztük. Tagjai lettünk a Vörös Meteor Egyesületnek, így amikor a Mecsekben jártunk, igazolni tudtuk, hogy turisták vagyunk. 1967-ben tettem le az egyszerű fogadalmamat a Szent Ágoston-templomban. 

– Az állambiztonság nem jött rá semmire?

– Azért azt nem mondanám. Egyszer, ahogy hazaértem, fél óra múlva jött egy egyenruhás, engem keresett. Másnap reggel meg kellett jelennem a rendőrségen, kihallgatáson. Amikor megérkeztem, egy köpcös ember fogadott, megkérdezte, tudom-e, mi van az épület mélyén. Mondtam, hogy építésztechnikus vagyok, sejtem. Közölte, hogy Imre már ott van. Felkísért a szobába, volt ott egy nő is, akinek átnyújtottam az asztal fölött egy széket. A köpcös megkérdezte: mióta foglalkoznak a szerzetesek nőkkel? Így kezdődött a beszélgetés, amelynek egy bizonyos pontján közöltem, hogy több kérdésre nem válaszolok. Még előző este elmentem Pál atyához, és elmondtam neki, hogy másnap meg kell jelennem a rendőrségen. Arra intett, hogy bagatellizáljuk el a dolgot, nincs szó államellenes összeesküvésről, csak imaközösség vagyunk. És ne okoskodjatok – mondta még. A köpcös, amikor nem válaszoltam a kérdésére, elvörösödött és kirohant. Bejött egy egyenruhás férfi, és egészen más stílusban foglalkozott velem. Azt mondta, ismeri a szüleimet, és hogy ez egy preventív eljárás, mert az állam is tudja, hogy felvettek kispapnak Szegedre. Az állam azt szeretné, ha ott is rend lenne, ha betartanák az előírásokat. Ezért ha van nőző vagy trinkelő kispap, a Virág cukrászdában szívesen meghallgatná az erről szóló beszámolót. Mit mondjak erre? És akkor az jutott eszembe, hogy én éjszaka álmomban mindent kibeszélek, nem vagyok alkalmas erre. Három napig győzködtek, utána elengedtek. Imre sváb gyerek volt, másként viszonyulhatott hozzájuk, sokszor leszedték a vonatról, elvitték. Tízévi papi szolgálat után halt meg, autóbalesetben. 

– A szemináriumot 1964-ben kezdte meg Szegeden. A szülei hogyan viszonyultak ehhez?

– Édesanyám elég hamar ráhangolódott erre, a nagymamám boldog volt, azt mondta, ezért imádkozott. Édesapám viszont nem nagyon örült, ő azt szerette volna, hogy továbbtanuljak, megnősüljek, legyenek unokái. Akkor persze még nem tudhatta, hogy az öcsém öt lányunokával ajándékozza majd meg. A szemináriumban voltak nehézségek, nyelveket kellett tanulni, vigyázni a beépített kispapokra. Könyvtáros voltam.

– Két társával együtt 1969. június 15-én szentelte pappá Udvardy József püspök. Hogyan emlékszik erre?

– Édesanyám Jolán, a szentelésem Boldog Jolán ünnepnapján történt. Elsötétedett bennem minden. Úgy éreztem, nem tudok semmit, mit fogok csinálni én kint, a papi életben? Ám azt mondtam magamban: a Miatyánkot, a Hiszekegyet tudod, majd azt magyarázod, jól. Az újmisémet Murakeresztúron tartottuk. Szabadtéren volt a mise. A fél falu a rokonom, az egyikük a téesztől elhozta lovas kocsin az ülőhelyeket. A másik rokonom párttitkár volt, és a felettese megkérdezte tőle: te mit keresel itt? Azt, amit te, válaszolta.

– Több állomáshelyen is szolgált. Megemlítene közülük néhányat?

– Röszkére kaptam az első dispozíciót, két évig voltam ott káplán. Aztán Derecskére kerültem. Tízezer református élt itt, és mindössze hétszáz katolikus. Sokat foglalkoztam a cigányokkal. Évtizedekkel később, már itt voltam Kóspallagon, amikor kaptam egy levelet attól a hajdan volt kis cigány lánytól, akinek az apukáját elláttam, amikor haldokolt. Leírta, hogy nem felejtette el, milyen jó voltam az apukájához és hozzájuk. Derecske után Klárafalva következett, egy ötszáz lelkes falu. Hozzám tartozott mint filia Ferencszállás is. Bejártam Szegedre is, Alsó- és Móravárosba, kisegíteni. Itt megpróbáltak beszervezni a békemozgalomba, de azt mondtam: nekem önök által is elfogadott püspököm van, ő adja nekem a békemunkát most Klárafalván, Ferencszálláson, meg ha még akar, máshol is. Ez bőven kitölti az időmet. Egy másik próbálkozás alkalmával pedig azt válaszoltam: a Világosság folyóiratban olvastam Kádár János cikkét a pluralizmusról. Leírta, hogy Magyarországon hétszázezer kommunista meg több millió keresztény van, és békében kell élniük egymással. Erre az illető pártember dühösen azt válaszolta: vegyem tudomásul, hogy Magyarországon proletárdiktatúra van. Nézze, mondtam, én párbeszédre gondoltam, de ha valaki az öklét rázza, akkor vége a beszélgetésünknek. Klárafalván kibővítettük a sekrestyét, engedély nélkül, mert akkoriban engedélyt nem lehetett kapni ilyesmire. Aztán kijött az illetékes, hogy nincs engedély, le kell bontani. Mondtam neki, öntől tanultam valamit, amikor káplán voltam. Azt, hogy az öregeket tisztelni kell. Ide fiatalok nem járnak, az öregek pedig fáznak. Csapott egyet a levegőbe, de aztán nem akadékoskodott tovább. Amikor Földeákra kerültem, ott is felújíttattam öt épületet.  

Az interjú itt folytatódik: www.magyarkurir.hu

Forrás és fotó: Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41