Ugrás a tartalomra
normál Hazai
2018. január 12. 16:00
Erdőkürt

Boldog Özséb kilenced

Január 20-án ünnepli az egyház Boldog Özség rendalapítót. A Pálos Nővérek összeállítottak egy imakilencedet, melyet örömmel osztanak meg a bekapcsolódni kívánókkal. Imádkozzunk együtt!

Első nap
Első lépések

Boldog Özséb születésének éve ismeretlen. (1200 után?) Csak azt jegyezték föl krónikásaink, hogy Esztergomban született. Itt növekedett fel a kis Özséb. Csöndes fiúcska volt, kit a könyvek jobban érdekeltek, mint a játékok. Szeretett elvonulni a többiektől. Kerülte a lármás pajtásokat, és rakoncátlan gyermeki csínytevésen sohasem kapták. Szerény volt, hallgatag és komoly: így jellemzi őt bollandista életírója is, P. Hevenessy. Hamvas gyermekarcán az érintetlen lélek derűs szépsége ragyogott. És ártatlanságát haláláig megőrizte! Följegyezték róla azt is, hogy a sok böjt és virrasztás és a hosszú imádság nem, hogy nem hervasztotta el a szépségét, hanem, mint a három babyloni ifjú esetében is, kikről Dániel beszél, azt napról- napra sugárzóbbá tette. Akik ezt a tiszta szívű és okos gyereket láthatták, minden különösebb jövendő mondó tehetség nélkül is megjósolhatták, hogy szent pap lesz még belőle.
Nem csoda hát, ha az esztergomi főkáptalan örömmel iktatta tagjai közé a nemes és tiszta életű ifjút. Minden nap mélységes és könnyes áhítattal mutatta be Özséb kanonok a szentmisét, ami abban az időben nem tartozott a gyakori és megszokott dolgok közé. Olyan mély, Istenbemerült áhítattal misézett, jegyzi meg P. Hevenessy, hogy akik látták, Isten szeretetére gyulladtak. 
Az imádságból fennmaradt idejét sem töltötte tétlenül. Nem szerette a sok és haszontalan beszédet. Egy percet sem hagyott kihasználatlanul. Elvonult és könyveket írt, melyeknek sajnos ma már a címe sem maradt meg. Különösen a jogban volt otthon. De a szavak mellett sohasem felejtkezett el a tettek pedagógiájáról. Egyházi méltósága még alázatosabbá tette. Nagy szeretettel oktatta az egyszerűeket, a tudatlanokat, a hit örökszép titkaira, vigasztalta a szenvedőket s anyagilag is támogatta ha rászorultak.
Azok között, kik küszöbén megfordultak, érdekes vendégek akadtak olykor: a környező hegyek remetéi, kik szent magányukat az ima és a munka között megosztva, néha Esztergomba is elvetődtek, egyrészt, hogy az ünnepeken tiszta szívvel járuljanak az Úr asztalához, másrészt, hogy amit két kezük szorgalmával készítettek (vesszőkosárkákat, stb), más hasznos dolgokra cseréljék. Jól tudták, hogy a jószívű Özséb kanonok háza tárva-nyitva áll mindig előttük, nem szégyellték hát gyakorta meglátogatni őt, hisz legjobb barátjuknak ismerték meg. A remeték élete rendkívül mély hatással volt reá. Szívét, mint Gyöngyösi Gergely írja, megsebezte az Isten szeretete, kit remeteségben szabadabb szívvel tökéletesebben szolgálhat, mint a világban. S mivel a világ úgysem érdekelte túlságosan és az elvonult, kontemplatív élethez kezdettől fogva vonzódott, úgyszólván semmi akadályra sem talált nála a gondolat, hogy otthagyja a világot, elvonuljon ő is a magányba. Sokan megpróbálták eltéríteni a szándékától, Özsébet azonban nem lehetett. Imával, böjttel, virrasztással szállt szembe az akadékoskodókkal. Azok közé tartozott, kiket az ellenállás annál szívósabb küzdelemre ösztönöz. S kétségtelenül megvalósítja elhatározását, ha nem tör ránk orvul és szörnyűségesen a tatár veszedelem!

Boldog Özséb Litánia…

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Remeték királynője,

Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége,
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe,
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője,
Özséb atyánk, magányodban az Oltáriszentség tisztelője,
Özséb atyánk, akit Isten a remete életre meghívott,
Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal megajándékozott,
Özséb atyánk, Anyaszentegyházunk papja,
Özséb atyánk, esztergomi kanonok,
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége,
Özséb atyánk, a szegények nagy kincse,
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala,
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja,
Özséb atyánk, az alázat élő forrása,
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben,
Özséb atyánk, az Istenszülő Szent Szűz igazi tisztelője,
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa,
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom,
Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmese,
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője,
Özséb atyánk, a remete élet megújítója,
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe,
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál,
Özséb atyánk, aki minden embert szerettél,
Özséb atyánk, tökéletes példaképünk Krisztus követésében,
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél,
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad,
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe,
Özséb atyánk, az angyalok öröme,
Özséb atyánk, aki már az Ur színe előtt térdelsz,

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetben,
Kérd az Urat értünk!
Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát, engedelmességét és igazságosságát,
Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességre,
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret vizsgálatot tartsunk,
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk,
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket a Legméltóságosabb Oltáriszentség által,
Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk,
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét,
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk! Istenünk, mindenható Atyánk, te mérhetetlen irgalmaddal és kegyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat, és megadtad neki, hogy téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben. Kérünk, erősíts meg minket szereteted égi lángjával, hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is téged egész életünkkel. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

A második naptól itt folytatódik a kilenced szövege: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008328815673

Forrás és fotó: Vas Teréz Mária

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41