Ugrás a tartalomra
normál Rendi

Kalazanciusi jubileumi év

Pedro Aguado generális „Nevelni, hirdetni, átalakítani” mottóval meghirdette a piarista jubileumi évet a rendalapítás 400. évfordulója alkalmából.

Az év megnyitása és lezárása:

A jubileumi évet 2016. november 27-én kezdjük meg ünnepélyesen Rómában, a San Pantaleo-templomban, szentmisével, amelyet João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa mutat be. Ezen az ünnepen olvassuk fel a jubileumi év szentszéki bulláját. Mindazok, akik jelen lesznek ezen a szentmisén, vagy technikai eszközök segítségével figyelemmel kísérik, a szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút ad az egyház vonatkozó előírásai szerint. A jubileumi év 2017. november 25-én zárul a San Pantaleo-templomban bemutatott szentmisével, a generális atya vezetésével.

-Január 31-én, rendünk konstitúciója jóváhagyásának évfordulóján hivatásunkért tartunk hálaadó napot.

-Február 6-án, Szent Dorottya vértanú emléknapján a keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződésünket újítjuk meg. A Santa Dorotea-templom sekrestyéjében kezdődött el ez a rendkívüli történet, 1597-ben. Mindnyájatokat arra hívunk, hogy újítsuk meg ezen a napon a keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződésünket.

-Március 6.: rendünk első formájának, a Páli Kongregáció alapításának évfordulója lesz a jubileumi év központi napja. Arra hívjuk az összes piarista szerzetest, hogy ünnepélyes formában és nyilvánosan újítsa meg szerzetesi fogadalmát ott, ahol él. Ugyancsak arra hívjuk a piarista testvériség minden tagját, hogy újítsák meg ígéretüket. Ennek kerete egy közösen és örömteli szívvel megünnepelt szentmise legyen.

-Március 25-én, az első piaristák beöltözésének napján a rend novíciusaiért tartunk imanapot. Értük mondott imádságunkat konstitúciónk sugallja: azt kérjük az Úrtól, hogy mindegyikük őszintén és nagylelkűen tudjon választ adni az Úr hívására.[8]

-Április 2. hagyományosan a piarista missziók napja. Jó, ha ezt a napot reflexiós és imanapnak szánjuk, témája a piarista missziós szellemiség legyen, különösen is imádkozunk azokért, akik készek voltak missziós küldetést vállalni a rend valamilyen új jelenlétében.

-Április 15. a rend új konstitúciója jóváhagyásának évfordulója. Ezen a napon hagyták jóvá a II. vatikáni zsinat iránymutatásai szerint megújított rendi alkotmányt. Szeretnénk megkülönböztetési napot tartani azzal a céllal, hogy megtaláljuk a Kegyes Iskolák megújulását segítő kulcsfontosságú pontokat.

-Május 8-án a Boldogságos Szent Szüzet, a Kegyes Iskolák édesanyját ünnepeljük. Kérjük, hogy minden piarista helyszínen újítsuk meg a Kegyes Iskolák Máriának szenteltségét.

-Május 31., Glicerio Landriani tiszteletre méltóvá nyilvánításának napja, a piarista hivatásokért tartott imanap. Azt szeretnénk, ha minden közösségünkben és intézményünkben közös imádsággal kérnénk az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

-Július 8. a befogadó otthonok napja. Ezt a napot szeretnénk a szegény gyermekek, a rend kincsei iránti figyelemnekszentelni. Arra hívunk titeket, hogy újítsuk meg a szegény gyermekekkel való törődés és a társadalom átalakításának szolgálata melletti elköteleződésünket.

-Július 16. Kalazanci Szent József szentté avatásának kettőszázötvenedik évfordulója. Arra hívunk titeket, hogy legyen ez a nap imanap az életszentség ajándékáért a Kegyes Iskolákban.

-Augusztus 25. Kalazanci Szent József ünnepe. Nagy örömmel ünnepeljük alapító atyánkat.

-Szeptember 26-án hagyományosan a kezdeti képzésben részt vevő fiatal piaristákért tartott imanap. A jubileumi évben is hálát adunk Istennek mindazokért a fiatalokért, akik arra készülnek, hogy életüket szerzetesként odaadják a Kegyes Iskolák rendjében.

Nyilvánvaló, hogy a liturgikus év valamilyen más jelentős eseményével való ütközés vagy bármi egyéb sajátos helyi körülmény miatt, el lehet térni a megadott időpontoktól.

Ebben a jubileumi évben szeretnénk külön is megünnepelni a Kalazanciusi Családot, és a közös kalazanciusi törzsből szárba szökkenő különféle szerzetesi közösségek tagjaival, testvéreinkkel és nővéreinkkel együtt hálát adni Istennek a Kalazanciusi Család szerzetesközösségei férfi és női alapítóinak karizmájáért. Ezért megszervezzük a jubileumi év során aKalazanciusi Család napját, amelynek időpontját egyelőre nem határoztuk még meg. Természetes, hogy a Kalazanciusi Család minden tagját, testvéreinket és nővéreinket hívjuk, hogy akár magukban, akár velünk együtt ünnepeljék meg a jubileumi év minden eseményét.

Egy különleges dologra is hívunk titeket. Ebben a jubileumi évben ajánljunk fel valamilyen ajándékot Kalazanciusnak! Arra kérünk ezért minden területi egységet és testvériséget, hogy határozzák el magukat valamilyen konkrét ügy mellett Kalazancius iránti odaadásuk kifejezéseként. Lehet ez valamilyen új jelenlét, egy új küldetés vállalása, egy új válasz a szükséget szenvedő gyermekeket és a fiatalokat érő kihívásokra. Biztosak vagyunk abban, hogy Kalazancius azt szeretné, ha ily módon ünnepelnénk az évfordulót.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy bármilyen sokat tervezünk és szervezünk, Isten mindig meglep minket. Éljük meg ezt az évet hívő lélekkel, annak tudatában, hogy csakis Isten tudja, mi jó nekünk, rajta áll, hogy megadja, amire szükségünk van, szándéka szerint. Mindnyájatokat arra hívunk tehát, hogy ezt az évet Isten jelenlétében éljétek meg, mint fiai és leányai, akik tudják, hogy jó az Isten.

Veletek együtt emeljük az Úrhoz hálatelt és kérő imánkat. Tudjuk ugyanis, hogy Isten kezében van minden, őbenne találjuk meg a választ nyugtalan szívünk kereséseire és az erőt utunk folytatásához. Így leszünk képesek odaadni életünket ennek a nagy termést ígérő aratásnak, a gyermekek és a fiatalok, különösen is a legszegényebbek nevelésének.

Istenünk, irgalmasság Atyja, te azt akartad, hogy Kalazancius atyja és tanítója legyen sok-sok gyermeknek és fiatalnak, ezért nekünk ajándékoztad karizmáját, amelyen keresztül teljesen megélhetjük Fiad, a mi Urunk, Jézus követését. Tekints irgalmas szeretettel a piaristák kicsiny nyájára, és add nekünk Lelkedet, hogy mindig hűségesek legyünk hivatásunkhoz, és tanulékony szívvel fogadjuk akaratodat.

Áldd meg atyai áldásoddal mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akikről gondoskodunk, és azokat is, akiknek nincs se atyjuk, se tanítójuk, akik kísérnék őket útjukon! Erősítsd és szenteld meg az összes piaristát, a fiatalokat és az időseket, az erőseket és a gyengélkedőket, hogy teljes mértékben meg tudjuk élni apostoli odaadottságunkat és Istennek szenteltségünket!

Add meg minden oktatónak és nevelőnek hivatása szenvedélyes szeretetének adományát, hogy képes legyen diákjaiért élni a mindennapokban! Áldd meg a piarista testvériségeket, Kalazancius szívének új gyümölcseit, hogy mindig a közösség és küldetés tere legyenek!

Te tetted termővé Kalazancius karizmáját. Áldd meg és őrizd meg a testvérszerzetek, a Kalazanciusi Család tagjait, akiket arra hívsz, hogy mindegyikük a maga sajátos módján élje meg kicsinyek iránti szeretetedet!

Ajándékozz meg minket új piarista hivatásokkal, hogy Kalazancius álma továbbra is Isten országának kovásza legyen mindenütt, ahová küldesz minket!

Őrizd meg és növeld bennünk az apostoli buzgóságot és a szolgálat vágyát! Add, hogy soha ne engedjünk a kísértésnek olyan életet élni, amelyben lankadásnak indul a Fiad, a mi Urunk iránti szenvedélyes szeretet és a küldetésnek való odaadottság vágya! Legyünk mindig készek befogadni hívásodat, amely mindig új és mindig új utakra küld!

Mindezt Mária, a mi édesanyánk közbenjárására kérjük, akinek oltalma és pártfogása alatt akarunk élni, és akivel együtt könyörög értünk szent atyánk, Kalazanci Szent József. Ámen.

Mindegyikőtöknek köszönetet mondunk életetekért és Kalazancius iránti szeretetetekért. Soha ne feledjétek: úgy lehet Kalazanciust szeretni, hogy azt szeretjük, amit ő szeretett! Kalazancius teljes odaadással szerette Jézust és anyját, Máriát, a Kegyes Iskolákat, valamint a gyermekeket és a fiatalokat, különösen is a szegényeket.

Isten áldjon meg mindnyájatokat!

Kelt Rómában, a Piarista Rend Generálisi Kúriájában, 2016. július 26-án, Szent Joachimnak és Szent Annának, Szűz Mária szüleinek, a Piarista Rend társvédőszentjeinek emléknapján.

Miguel Giráldez, Európáért felelős Generálisi asszisztens

Francisco Anaya, Amerikáért felelős generálisi asszisztens

Urbán József, Ázsiáért felelős generálisi asszisztens

Pierre Diatta, Afrikáért felelős generálisi asszisztens

Juan Carlos Sevillano, hivatáskultúráért és képzési kultúráért felelős delegátus

Javier Alonso, szolgálatunkért felelős delegátus

Emmanuel Suárez, a piarista rendhez kapcsolódó világiakért felelős delegátus

Francesc Mulet, generálisi titkár

Pedro Aguado, generális

A teljes levél itt olvasható: http://www.piarista.hu  

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41