Ugrás a tartalomra
normál Hazai Fotó galéria
2019. február 2. 9:00 to 2019. február 3. 8:45
Mindenhol

A megszentelt élet napja egyházmegyéinkben

Február 2-án ünnepli az Egyház Urunk bemutatását a templomban. Gyertyaszentelő Boldogasszonyt 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet napjává Szent II. János Pál pápa.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét a megszentelt élet napján – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén – február 2-án Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban.

A szentmisén, amelynek kezdetén a megyéspüspök gyertyaszentelési szertartást végzett, részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében élő szerzetesközösségek tagjai is, hogy együtt imádkozzanak újabb hivatásokért, hálát adjanak szerzetesi hivatásuk kegyelméért és újra felajánlják életüket Isten szolgálatára.

Palánki Ferenc püspök bevezetőjében a Szeretethimnuszra utalva elmondta: azt olvasva rácsodálkozhatunk arra, milyen sokféle aktív tettet sorol fel a szeretettel összefüggésben. A szeretet nem semmittevés, nem egy tulajdonság, hanem cselekedetekhez kötődik. A szeretet Isten lényege, aki elküldte hozzánk Fiát, hogy velünk találkozhasson. A szeretet, amelynek forrása Isten, elindul, szíven talál bennünket, és túlcsordulva eljut minden emberhez. Ha a szeretet a másik ember felé irányul, akkor a forrás felé mutat.

Ezután a főpásztor Erich Fromm pszichológus A szeretet művészete című könyvéből idézett a szónok: „A ma embere abban a nagyon nagy tévedésben van, hogy annál nagyobb szeretetet kap, minél szeretetre méltóbb.” Megfontolandó ez a mondat, mert napjainkban az ember mindent megtesz, hogy szeretetre méltó legyen, hogy a világ elfogadja.

Amikor mások szeretetét kolduljuk, a szeretetünk magunk felé irányul – mutatott rá a megyéspüspök. – Jézus arra hívott bennünket, hogy szeretetének forrásából merítsünk, rá figyeljünk, tőle tanuljunk életünk minden pillanatában, imádságainkban, Istennel való kapcsolatunkban.

A főpásztor az elhangzott evangéliumi szakaszról (Lk 4,16–30) elmélkedve elmondta: Jézus szavain a názáretiek megbotránkoztak, mert tele voltak előítéletekkel. A „botránkozás” kifejezés bibliai értelemben azt jelenti, hogy próbatételben elbukni. A názáretieknek ez próbatétel volt, de ők nem tudták elfogadni, hogy valaki közülük az Isten fia, a Megváltó. Csak azt figyelték, hogy ki beszél, nem pedig azt, hogy mit mond. Isten mindannyiunkat meg akar látogatni kegyelmével, hogy válaszoljunk szeretetére, de ha visszautasítjuk, áthalad köztünk, és elmegy. 

A környezetünkben élő szerzetesek segíthetnek nekünk abban, hogy életükkel, szolgálatukkal, túlcsorduló szeretetükkel bemutassák a világnak, amit Krisztustól tanultak. Ők felismerték Isten látogatásának idejét, találkoztak vele, kegyelméből merítenek, és szeretetét továbbadják mindenkinek, akivel találkoznak. Imádkozzunk tehát a szerzetesekért, papokért, hogy hiteles cselekedeteikkel megvalósítsák Isten tervét, és példát mutassanak, hogy csak elkötelezett módon, odaadottságban érdemes élni, mert így lehet az ember igazán boldog – buzdított Palánki Ferenc püspök.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében az alábbi szerzetesrendek, közösségek működnek: Szent Domonkos-rend, kamilliánus rend, Boldogasszony Iskolanővérek, Szent Kamill Leányai Szerzetesi Intézmény, Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja, Szent Orsolya-rend, Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Krisztus-hívők egyházmegyei jogú hivatalos társulása.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása és a megszentelt élet világnapja előestéjén, február 1-jén imaest volt a budapesti Örökimádás-templomban.

Az ünnepen Nagy Bálint jezsuita mondott homíliát: „Azért jöttünk ma ide, hogy hálát adjunk a hivatásokért: a szerzetesekért, a házasokért és az egyedülállókért. Hogy egy olyan térbe lépjünk be, ahol az a fontos, hogy az Isten mit tesz, és nem az, hogy mi mit teszünk. Sokfélék vagyunk, a meghívásunk azonban hasonló. A forráshoz akarunk menni, Isten országának jelenlétére próbálunk ráérezni; mindenki ott, ahol éppen van.”

A jelen lévő szerzetesek megújították fogadalmukat, és mindannyian egy-egy mécsest vittek az oltár elé. A szentmise után tanúságtételek következtek.

* * *

Győri Egyházmegye

A megszentelt élet világnapján a Győri Egyházmegye szerzetesei a Csornai Premontrei Apátságban gyűltek össze közös ünneplésre. A különböző rendekhez tartozó szerzetesek együtt végezték a vesperást, majd szentmise következett, melynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök volt.

A főpásztor elvégezte a gyertyaszentelés szertartását, majd a jelen lévő szerzetesek megerősítették fogadalmaikat. Homíliájában Veres András püspök kiemelte: hibátlannak kell lennie az Istennek szánt áldozatnak, ezért legyen teljes a szerzetesek Istennek szentelt élete. A szónok felhívta a figyelmet a keresztény családok fontosságára, melyek forrásai lehetnek újabb papi és szerzetesi hivatásoknak, hiszen a gyerekek először a szülők elköteleződéséből vesznek példát.

Az egyetemes könyörgésekben a papokért, szerzetesekért és a családos emberekért imádkoztak – hiszen mindegyik életállapotban ugyanúgy hűségesnek kell bizonyulni.

A szentmisét követően az apátság refektóriumában folytatódott a közös ünneplés, kötetlen beszélgetés keretében. Az eseményen képviseltette magát az orsolyita, a szervita, az alexiánus, a bencés, a domonkos, a piarista és a premontrei rend. Jövőre Sopronban, a domonkos atyáknál találkoznak az egyházmegyében szolgáló szerzetesek a megszentelt élet napján.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Urunk bemutatásának ünnepén, mely a megszentelt élet világnapja is, Bábel Balázs érsek a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban mutatott be szentmisét. Az ünnepi szentbeszédet Görbe László piarista szerzetes, a kecskeméti piarista templom plébánosa mondta.

* * * 

Kaposvári Egyházmegye

Február 2-án Homokkomáromban ünnepelték a megszentelt élet napját a Kaposvári Egyházmegyében. Az ünnep alkalmából a Nyolc Boldogság Közösség látta vendégül az egyházmegye területén szolgáló közösségek papjait, szerzeteseit, nővéreit, akik beszélgetésen, majd közös szentmisén vettek részt, melyet Varga László megyéspüspök celebrált.

A főpásztor háláját kifejezve szólt homíliájában: „Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené! Tulajdonul lefoglalt nép vagyunk, s ez csodálatos ajándék, hatalmas méltóság. Az életünk megszentelt élet. Részben azért, mert Krisztus a Szentlélek által mindannyiunkat megszentelt, részben pedig azért, mert ezt elfogadtuk. Elfogadtuk a hivatásunkat, elköteleztük magunkat fogadalmakkal és ígéretekkel arra, hogy nem leszünk a magunkéi.

Nem lehet elégszer megújítani a részünkről ezt az ajándékot, hogy az övéi vagyunk. Naponta hálával kell ünnepelni, hogy valakihez tartozunk. Méltatlan vagyok ehhez a kapcsolathoz, de ő kiválasztott. Nem azért, mert szép vagyok, nem azért, mert okos vagyok, hanem azért, mert szeret. A kiválasztásom alapja egyedül a szeretet, az Isten szeretete irántam. Ez nem változik. Örök, stabil, és változatlan. Naponta hálásan meg kell ünnepelnünk, odaállva az Úr elé, hogy köszönöm, hogy a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy tulajdonul lefoglaltál, s én erre válaszolhattam ígéretekkel, fogadalmakkal, amelyeket naponta megújítok.

Amikor ezt a meghívást ünnepeljük, akkor el tudjuk fogadni a küldetésünket, miszerint nemcsak abban az értelemben nem vagyunk a magunkéi, hogy lefoglalt bennünket Krisztus, hanem abban az értelemben sem, hogy minket Isten a világnak szánt. Isten az örömhír továbbadására a világnak szánt bennünket. Arra, hogy jel legyünk, hogy örömhír legyünk, hogy tanúságot tegyünk. A szerzetes és a pap az evangelizációért van. Azért, hogy legyen, aki továbbadja az örömhírt, Isten országának az örömhírét. Ma, a megszentelt élet napján újítsuk meg hálánkat és elköteleződésünket, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elménkkel és minden erőnkkel szeretet-válasszá tudjunk válni” – fogalmazott a megyéspüspök.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Urunk bemutatásának ünnepén együtt adtak hálát a Székesfehérvári Egyházmegye területén működő papok, szerzetesek, szerzetesnők, plébániai közösségek és lelkiségi mozgalmak, a harmadrendek képviselői, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjai Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban.

Spányi Antal megyéspüspök beszédében a Boldogságos Szűz Mária lelki gazdagságának, hűséges életének négy jellegzetes tulajdonságáról elmélkedett: nyitottságáról az isteni szóra; hogy az Isten akaratát kereste és feltétel nélkül befogadta; hogy következetesen vállalta, amit neki szánt az Úr, és hogy mindvégig kitartott és hitt benne.

Közös zsolozsmával kezdődött a ünnep, amelyet idén a Világban Élő Kármel székesfehérvári közössége szervezett meg. Majd szentmisét mutatott be Spányi Antal püspök a megjelent papsággal.

A szentmise elején a főpásztor megáldotta a gyertyákat, amelyeket a régi hagyomány szerint körmenetben vittek a hívek annak jeleként, hogy a Messiás valóban eljött, és Krisztus fénye ragyog be mindent. Így emlékeztek meg arról, hogy Jézust születése után negyven nappal szülei bemutatták a templomban Jézust, aki a Világ Világossága lett.

„Ez a nap, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, Urunk bemutatásának ünnepe szívünknek különösen is kedves. Jó szemlélni a Szent Családot, Máriát és Józsefet, ahogy viszik a templomba a gyermeket, hogy bemutassák a Mennyei Atyának. Jó ott látni a két öreget, Simeont és Annát, akik nem tartják meg magukban a kapott kegyelmet – a Szentlélek világosságát –, hanem beszélnek, tanúságot tesznek róla. Szintén jó látnunk az Egyház szándékát, hogy ezen a napon, amikor Krisztus fényének kiáradását ünnepeljük a világba, hálát ad a hivatásokért” – mondta Spányi Antal püspök, majd hozzátette: „Ez a mai hálaadás nem csak a köszönet. Több annál. Számunkra azt jelenti: visszatérünk az első szeretethez, az első igenhez, hogy egyre tökéletesebben átadjuk magunkat, érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat, törekvéseinket Istennek. Ahogy a Boldogságos Szűz Mária tette, akinek lelki gazdagságát ezen az ünnepi napon is szemlélhetjük.”

Mária mindig nyitott volt Isten igazságának keresésére és befogadására, és hűségesen kitartott abban. Kereste Isten akaratát, ez határozta meg egész életét. Kész volt az igen kimondására, bármit is jelentett ez számára. Következetesen vállalta a meg nem értést, ha kellett: az üldöztetést. Mária lelkében mindig megmaradt az állhatatosság. „Az embernek könnyű kitartania, amikor jó hangulata van. Amikor a kegyelem különös erővel működik a lelkében, amikor szinte emelkedik a szíve az Isten felé. Aztán elmúlnak a kegyelemnek e tüzes percei, s mindenkire ráköszönt olykor a lelki szárazság, amikor bizony a hűség nehézzé lesz, amikor össze kell szednie minden maradék erejét, hogy meg tudjon újulni életében. Nehéz kitartani a hűségben egy egész életen át. De Mária igenjét hűségesen megőrizte, amikor ott állt Krisztus keresztje alatt, amikor halott Fiát ölébe vette. Megmaradni állhatatosan, hűségben, minden körülmények között, ehhez Isten kegyelmére van szükségünk” – fejezte be beszédét a püspök.

A főpásztor megköszönte a jelenlevőknek a közös ünneplést és a Prohászka Imaszövetség tagjainak, hogy naponta kitartóan imádkoznak új papi és szerzetesi hivatásokért. Azt kívánta, Isten kegyelme járja át a jelenlévők szívét, lelkét, hogy az odaadott élet öröméről, békéjéről, hatékonyan tudjanak tanúságot tenni a világban. „Nekünk Krisztust hordozó embereknek Krisztus fényét, tanítását kell felragyogtatnunk a világban.”

Az ünnepi püspöki szentmise után a találkozó a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódott, ahol Tornyai Gábor öreghegyi plébános Megújulásunk a Lélekben című előadását hallhatták az érdeklődők.

A nap szentségimádással zárult a ciszterci templomban. Az eseményen részt vett a Nagy Szent Gertrúd Székesfehérvári Ciszterci Obláció, a Boldog Pál Világi Domonkos Közösség, a Szent Imre Ferences Világi Rend székesfehérvári és magyaralmási közösségei, a Világban Élő Kármel székesfehérvári közössége, valamint a Magyarországi Szervita Világi Rend Szent Peregrin Testvérisége tagjai is.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesrendek és szerzetesi közösségek tagjai idén Zalaegerszegen, a Jézus Szíve-templomban adtak hálát hivatásukért a megszentelt élet napján.

Ez az ünnepi találkozás a lelki, hivatásbeli megerősödést szolgálja– mondta el az egyházmegye honlapjának adott interjújában Ocsovai Grácián OFM, a zalaegerszegi Jézus Szíve-templom plébánosa. „Hálásak vagyunk, hogy van ez az ünnep, és van ez az egyházmegyei találkozó is. Minden évben más és más a helyszíne az egyházmegyében a szerzetesek találkozójának; idén mi, zalaegerszegi ferencesek vagyunk a házigazdák. Mindig van előadás, van lehetőség beszélgetésre is, és ami nagyon fontos, hogy közösen imádkozunk egymásért és a hívekért is, közösen dicsőítjük Istent.”

Hálát adunk a szerzeteseinkért – kezdte szentbeszédét Székely János megyéspüspök. Kiemelte: a Szentlélek az Egyházat újra és újra szentekkel, különleges karizmákkal ajándékozta meg. A szerzetesek e kincseket hordozzák és adják tovább ma is. Minden, Istennek adott élet bőséges gyümölcsöt hoz. Jézus mondta: a búzaszem, ha elhal, százszoros termét hoz. Ez a titok folytatódik minden szerzetes életében.

A szerzetes Istentől megérintett ember. Miután Mózes találkozott az élő Istennel a csipkebokorban, az élete vágya volt, hogy a népét elvezesse a Hórebhez, hogy mindenki találkozhasson az élő Istennel. A szerzetes életének is van égő csipkebokra, amikor megtapasztalja az élő Isten tüzét, szeretetét, erejét. És onnantól vágya, hogy másokat is ehhez a titokhoz vigyen.

A szerzetes odaföntről való küldött, Isten angyala. Azt az igét hirdeti, ami Isten üzenete. A szerzetes élete nem innen, a világból meríti erejét és irányát, hanem odaföntről. Ezért a szerzetes által képviselt ige meg tud érinteni emberi szíveket, mert ebben a teremtő Isten hangja szólal meg. A Teremtőé, aki alkotott minket, aki ismeri a szívünket, nevünket szólít minket. És mivel odaföntről való a küldetés, ezért tud az emberek szívére, lelkük legmélyére lehatolni, és ott gyümölcsöt hozni.

 

Fotó: Kovács Ágnes; Merényi Zita; Erdős Zsolt; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kling Márk; Berta Gábor; Szombathelyi Egyházmegye

Forrás: Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41