„A szerzetesség utat mutat a keresztény életre”

Sajópálfala
A Kenethozókról elnevezett Női Monostor fogadalmas szerzetese lett Anna nővér.

 

Az Istenszülő születésének ünnepén, szeptember 8-án, raszoforátusa befejeztével, Anitát ‒ ­aki most már Anna nővér - Atanáz püspök öltöztette föl a kis angyali öltözetbe.

A keleti egyházakban a szerzetesjelölt a fogadalomtétellel kap új nevet. A szerzetesség egyik ősi hagyománya szerint megtartja keresztnevének első betűjét, jelezve, hogy a keresztségi kegyelem folytatódik az életében. Az új név a Szent Liturgia keretében tartott szertartás során hangzott el először.

„Őáltala, elköteleződése és megszentelése által Isten egész közösségünknek, egész egyházunknak utat mutat a keresztény élet felé” - mondta Atanáz püspök a Szent Liturgián.

Az ünnepi Szent Liturgiát a sajópálfalai templomban Fülöp metropolita, Ábel és Atanáz püspökök végezték, főként olyan atyák koncelebrálása mellett, akik Anna nővért a szerzetesség felé vezető úton támogatták.

Miközben a Tékozló fiú tropárját énekelte a kórus, a szerzetesjelölt hosszú, fehér vezeklőingben, mezítláb, kibontott hajjal, nincstelenül lépett Isten elé. A templomhajón keresztül haladva három leborulást végzett.

 „Az irgalmasság Istene, mint a gyermekeit szerető Atya, látva alázatodat és őszinte megtérésedet, úgy fogad téged vissza, gyermekem, mint a tékozló fiút, téged, aki bűnbánó életet kezdesz és teljes szívedből meghajolsz előtte.” ‒ szólította meg a püspök, aki az ikonosztáz előtt várta.

A kis angyali öltözet feladásának szertartása a jelölt fogadalomtételével folytatódott. Ebben több olyan intelem is elhangzik, amelyben nem csak egy szerzetes, hanem minden megkeresztelt ember találhat megszívlelendőket: tedd teljessé megszentelődésedet az Isten félelmében, vesd le a világi élet önhittségét, teljesítsd zúgolódás nélkül a rád bízott szolgálatot, légy állhatatos az imádságban, ne légy rest a virrasztásban, ne hagyj föl a böjtöléssel, ne becsülj semmit többre az Úrnál, maradj mindig megfontolt! A szertartásban több olyan imádság és mozzanat ismétlődik meg, amely a keresztség felvételekor is jelen van.

Ezután következett a szerzetesi ruha fölvétele. Minden egyes ruhadarab a krisztusi élet egyes mozzanatát jelképezi. Elsőként a paramandiászt kapja meg a volt novicia, hogy ez „állandóan emlékeztesse Krisztus édes igájára, és hogy vegye magára és viselje a könnyű terhet, a test minden vágyának megfékezésére.” A köntös a „lelki öröm ruhája”, a bőröv az „igazság ereje”, a mandiász az „üdvösség ruhája”, a kamilavka az „üdvösség és remény sisakja". Legvégül a sarut, a „készség saruját” veszi fel, a „békesség evangéliumának hirdetésére, hogy készséges és figyelmes legyen az engedelmesség minden formájára és jó cselekedetre”.

A nővér számára választott Anna név három, a Szentírás ó- és újszövetségi írásaiból megismert viselőjét állította a figyelem középpontjába Atanáz püspök az ünnepi homíliában.

A mai ünnepen emlegetett Anna mélységes fájdalommal panaszolta el imádságában gyermektelenségét. Isten meghallgatta őt és hallatlan örömre változtatta azt a szomorúságot. „Az igazéletű Joákim és Anna világra szóló örömöt árasztott ránk” – idézte az ünnepet megelőző virrasztás énekeinek sorát a főpásztor, majd így folytatta:

„Azt az ószövetségi Annát, aki keserű fájdalmában a sílói kultuszhelyen szívéből imádkozott, még a pap sem értette. (1Sám 1,1-28) A szív imádságában egy fogadalom is rejlett, hiszen Anna megfogadta, ha imádsága meghallgatásra talál, a születendő gyermek életének valamennyi napján Istennek fog szolgálni, Istennek lesz szentelve. Egy szerzetesi fogadalom föleleveníti ezeket a hajdani emlékeket, föleleveníti az Istennek szenteltség minden elemét. Azt, ahogyan majd az újszövetségi szerző emlegeti, hogy a nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Istené, hogy testben és lélekben szent legyen (1 Kor 7, 34). Igen, erről van ma szó; egyházunknak jobban szüksége van erre, mint odakint a száraz, szomjas földnek az esőre. Szükségünk van azokra a személyekre, akik keresztségi fogadalmukat fölelevenítve, elmélyítve teljesen az Úrnak akarnak tetszeni, mindenben az Úrnak akarnak szolgálni, testben és lélekben egyaránt szentek akarnak lenni.”

Végül, a most örökfogadalmat tett nővért az újszövetségi Anna pártfogásába is ajánlotta Atanáz püspök: „Anna prófétaasszony, Fánuel leánya, életét a templomban töltötte. Böjtölt és imádkozott, éjjel és nappal. Amikor az Úr Jézussal találkozott, örömében mindenkinek újságolta ezt, és erejéhez képest dicsőítette az Istent. (Lk 2,36-38) Őt is felkérem ma Anna nővérünk pártfogására, hogy a mindenkorszűz Istenszülő mellett ez a prófétaasszony legyen védőszentje Anna nővérünknek, szerzetesi életének útján. Segítsen kiesdeni az állhatatosság kegyelmét, hogy amit ma itt fogadalomban hallottunk, az valósággá váljon, és a nehéz pillanatokban is az egyház épülésére – különösen pedig Anna nővérünk üdvösségére és javára – valósuljon meg. Adja meg a mindenkorszűz Istenszülő könyörgésére, Anna prófétaasszony esdeklésére a mindenható Isten, hogy ő ezt a szerzetesi utat boldogan és áldozatkészen járja végig, és az apostol instrukciója szerint testben és lélekben szent legyen.”

Anna nővér mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. Szülei szeretetben nevelték a keresztény értékekre, most is örömmel álltak mellette. Monostorba lépése előtt Sajópetriben tevékenykedett, a Haza-Várlak Tanodában oktatta-nevelte a gyermekeket. A mostani nevelők, a régi munkatársak Thodory Ferenc parókus kíséretében érkeztek és köszöntötték a szerzetesnővért. Kiss Attila Gellért, sajópálfalai parókus arra mutatott rá, hogy a szerzetesség nélkül az egyház elhal, hiszen ők tartják fenn az élő kapcsolatot a „szőlőtőkével”.

A megszentelt élet gyarapodásának együtt örvendeztek a liturgián megjelent női és férfi sztudita, bencés, és domonkos szerzetesek, Szent Ferenc kistestvérei, valamint a fokoláre mozgalom és a szociális testvérek képviselői is.

Fülöp metropolita úgy fogalmazott, hogy a szerzetesek láthatóvá teszik azt a boldog életet, amely abból fakad, hogy mindenről lemondanak, mindent átadnak az Istennek, az Isten pedig mindent megad nekik. Köszöntőjét intelemmel zárta a metropolita: „Tanuljunk ebből mindnyájan”.

 

Forrás és fotó: migorkat.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41