Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi

Isten Arcának keresése - Apostoli konstitúció a szemlélődő női rendekről

Július 22-én, pénteken délben, a Szentszék Sajtótermében az újságíróknak bemutatták Ferenc pápa Vultum Dei Querere (Isten Arcának keresése) kezdetű új apostoli konstitúcióját a szemlélődő női rendekről. 

Felszólalt többek között José Rodríguez Carballo ferences érsek, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának titkára. Kifejezte háláját ezért a szép ajándékért Ferenc pápának, hogy oly nagyra értékeli a szemlélődő nővérek életét. A Konstitúció  66 évvel azután jelenik meg, hogy XII. Pius pápa még a zsinat előtt, 1950-ben közzé tette Sponsa Christi konstitúcióját, szabályozva minden szemlélődő közösség életét. Köszönetet mondott a világon szétszóródva élő szemlélődő nővéreknek is, akik állandó imádságukkal támogatják az egész Egyházat az evangelizálásban, „különösen is a leggyengébb tagokat, a leginkább rászorulókat” (n. 17). „Az Egyháznak szüksége van rátok, mint fáklyákra, amelyek megvilágítják korunk embereinek - férfiak és nők - útját.”(n. 36)

 „Isten arcának keresése végighalad az emberiség történetén, az ember mindig hivatva van a szeretet párbeszédére Teremtőjével (vö. GS19)”. – Így kezdődik az új pápai dokumentum, amely itt rögtön hivatkozik a zsinat Gaudium et spes kezdetű dokumentumának arra a pontjára, amely az ateizmus válfajairól és gyökereiről szól. Így folytatódik: „Mert eltörölhetetlen a férfi és a nő vallási dimenziója: szívük az Abszolútum keresésére irányul, Istenre, akinek szükségét nem mindig érzik világosan. Ez a keresés általános minden jóakaratú embernél. Sokan még azok közül is, akik nem hívőknek vallják magukat, szívük mélyén érzik ezt a vágyakozást, amely ott rejtőzik minden férfi és nő lelkében, akik a boldogságot és a teljességet keresik szenvedélyesen, de soha nem telnek el örömmel. Szent Ágoston a Vallomásokban (Conf. 1,1) ezt így fejezte ki: ’Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.’ A szív nyugtalansága abból a mély intuícióból fakad, hogy Isten az, aki elsőnek keresi az embert, titokzatosan Magához vonzva őt.”

Minden hívőt a keresztségtől kezdve vonzza Isten szent Arca, de az Istennek szentelt személyek, éppen konszekrációjuk folytán, „különös módon, prófétai módon” követik az Urat: arra hívattak, hogy felfedezzék Isten jelenlétének jeleit a mindennapi életben, hogy bölcsen fel tudják ismerni Isten és az emberiség irántuk támasztott elvárásait. A nagy elvárás minden konszekrált – Istennek szentelt - férfiak és nők felé: legyenek képesek állandóan keresni Istent a „hit szemével, hogy ne feledjék jelenlétét, példának állítva a férfiaknak és nőknek Jézus tiszta, szegény és engedelmes életét, mint hihető és megbízható jelet, amely valamiképpen Isten Szavának „élő exegézise”. Az Istennek szentelt személyek az Egyházban a kezdetektől keresték Isten Arcát, szemlélték Istent a világ közepette.”

A most megjelent konstitúció figyelembe veszi a II. Vatikáni zsinat egyháztanát (Lumen gentium), különösen is a Perfectae caritatis k. határozatot a szerzetesi élet megújításáról, és gyakran idézi a többi zsinati dokumentumot is, valamint folyamatosan az előző pápáknak a szemlélődő szerzetesi életre vonatkozó megnyilatkozásait és a megújult kánonjogot. Időhiány miatt most csak felsorolásra szorítkozunk.

A fentebb röviden jelzett  Bevezető (1-4. pontok) után a következő nagyobb részekre oszlik a 37 pontból álló dokumentum: - A konszekrált élet és a monasztikus szemlélődő élet nagyra becsülése, dicsérete és hálaadás érte  (5-6) – Az Egyház kíséri és vezeti a konszekrált élet közösségeit  (7-8) – A kontemplatív élet lényeges elemei (9-11) – Témák a megkülönböztetéshez és a szerzetesi élet revíziójához (12-35). Ezen belül 12 témát jelöl meg a konstitúció. Az Istennek szentel személyek képzése – imádság – Isten Szavának központi helye (Lectio divina – és óraliturgia) – Az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége – testvéri élet a közösségben - a monostorok önállósága – federáció a hasonló karizmájú monostorok között – a klauzúra különböző formái - a munka – a szilencium – a kommunikáció eszközeinek használata – az aszkézis. – Utolsó rész: A szerzetesnők (apácák) tanúságtétele (36-37.)

A konstitúció végén következnek a gyakorlati és kánonjogi rendelkezések a Konszekrált Élet és az Apostoli Élet Kongregációja és a szemlélődő női monostorok számára. A Vultum Dei Querere k. apostoli konstitúciót Ferenc pápa 2016. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén írta alá.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41