Ugrás a tartalomra
normál Rendi

Jubileumi évet kezdenek a piaristák

Kalazanci Szent Józsefnek mint a világ összes keresztény népiskolája égi pártfogójának ünnepét november 27-én tartjuk. Ezen a napon nyitják meg a kalazanciusi szentévet Rómában, 2017-ben ugyanis két jelentős eseményt is ünnepelnek a piaristák: a rend alapításának 400. és a rendalapító szentté avatásának 250. évfordulóját.

Ferenc pápa külön kalazanciusi jubileumi évet és hozzá kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének lehetőségét engedélyezte az ünnepségeken résztvevők számára. (A búcsúról szóló határozat lentebb olvasható.) A megnyitó teljes programja élőben követhető a Youtube NewScolopi csatornáján. A megnyitón Magyarországról négyen vesznek részt: Labancz Zsolttartományfőnök, Urbán József generálisi asszisztens, Acél Zsolt kecskeméti tanár és Márkus Roland, aki jelenleg Granadában (Spanyolországban) végzi teológiai tanulmányait, és az ünnepségen is felszólal.

PROGRAM:

11.30 SZENTMISE

João Braz de Aviz bíboros mutatja be a szentmisét a rend központi templomában, a Szent Pantaleonról és Kalazanci Szent Józsefről elnevezett templomban. A mise keretében olvassák fel a jubileumi évről szóló pápai bullát.

12.30 ÜNNEPSÉG

Felszólalók:

Pedro Aguado SP, a Piarista Rend általános elöljárója:

Hogyan fogadjuk és ünnepeljük a kalazanciusi jubileumi évet?

Alberto Cantero, a Piarista Testvériség Általános Tanácsának tagja:

Együtt építjük a Kegyes Iskolákat

Márkus Roland SP, a Magyarországi Rendtartomány tagja:

Milyen jövőről álmodok piaristaként?

Christian Ehemba Djinamoto SP, a Kelet-Afrikai Provincia tartományfőnöke:

A szentség megélése és elősegítése a Kegyes Iskolákban

Jesús Lacarra SP, a Japán-Fülöp-szigeteki Viceprovincia tagja:

Szeretni a rendet és rajta keresztül életet adni másoknak

João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa:

Az egyház hivatásotok hiteles és buzgó megélésére hív titeket

A KALAZANCIUSI JUBILEUMI ÉV TOVÁBBI PROGRAMJA:

2017. jan. 31.

Hálanap a piarista hivatásért

A rendi konstitúció jóváhagyásának évfordulója.

2017. febr. 6.

A keresztény nevelés szolgálata melletti elköteleződés megújítása

Szent Dorottya vértanú emléknapja.

2017. márc. 6.

A jubileumi év központi napja

A Páli Kongregáció megalapításának évfordulója.

A piarista szerzetesek ünnepélyes formában, nyilvánosan megújítják szerzetesi fogadalmukat, a piarista testvériségek tagjai pedig megújítják ígéretüket.

2017. márc. 25.

Imanap a rend novíciusaiért

Az első piaristák beöltözésének évfordulója.

2017. ápr. 2.

A piarista missziók napja

Imádságos közös reflexió a piarista missziós szellemiségről.

2017. ápr. 15.

A piarista rend megújításában való tisztánlátás keresésének napja

A II. vatikáni zsinat iránymutatásai szerint megújított konstitúció jóváhagyásának évfordulója.

2017. máj. 8.

Megújítják a piarista rend Máriának szenteltségét

Isten anyjának, a piarista rend anyjának ünnepe.

2017. máj. 31.

Imanap a piarista hivatásokért

Glicerio Landriani tiszteletre méltóvá nyilvánításának évfordulója.

2017. júl. 8.

A szegény gyermekek, a rend kincsei iránti figyelem napja

A befogadó otthonok napja.

A szegény gyermekekkel való törődés és a társadalom átalakítása melletti elköteleződés megújítása.

2017. júl. 16.

Imanap az életszentség ajándékáért a piarista rendben

Kalazanci Szent József szentté avatásának kettőszázötvenedik évfordulója.

2017. aug. 25.

Kalazanci Szent József főünnepe

2017. szept. 26.

Imanap a kezdeti képzésben részt vevő fiatal piaristákért

2017. nov. 27.

A jubileumi év lezárása

Szentmise a római San Pantaleo-templomban.

 

SZENTSZÉKI ENGEDÉLY TELJES BÚCSÚ ELNYERÉSÉRE:

APOSTOLI PENITENCIÁRIA

Ikt. sz. 215/16/1

SZENTATYA!

Pedro Aguado Cuesta, a Piarista Rend (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum – Kegyes Iskolák Isten Anyja Szegény Szabályozott Papjainak Rendje) általános elöljárója tisztelettel előterjeszti azt, hogy Kalazanci József a gyermekek és serdülők evangéliumi szeretetben és bölcsességben való nevelésére létrehozta a népiskolákat Róma e városában 1597-ben, 1617-ben pedig megalapította a Kegyes Iskolák Isten Anyja Szegény Szabályozott Papjainak Kongregációját, amelyet V. Pál pápa jóváhagyott, XV. Gergely pápa pedig szerzetesrenddé emelt 1621-ben. Magát a rendalapítót, aki kitűnt feddhetetlen életével és csodáival, XIII. Kelemen pápa beírta a szentek jegyzékébe 1767-ben, 1948-ban pedig Isten szolgája XII. Pius pápa a világ összes keresztény népiskolája Isten előtti égi pártfogójának nyilvánította.

Annak érdekében, hogy Isten nagylelkű kegyelme még jobban kiáradhasson és bőségesebb lelki gyümölcsöt teremjen az egész Kalazanciusi Család és az összes keresztény hívő életében, jómagam, aki tisztelettel Önhöz fordulok, alázatosan kérem egy különleges szentév (jubileum) engedélyezését a kettős évforduló méltó megünneplésére: Kalazanci Szent József ugyanis négyszáz évvel ezelőtt alapította a rendet, a kiváló rendalapítót pedig kétszázötven évvel ezelőtt írták be a szentek névsorába. Hogy Isten… stb.

2016. november 10.

Az APOSTOLI PENITENCIÁRIA a szentatya, Ferenc pápa által neki adott jogképességénél fogva szívesen engedélyezi – 2016. november 22-től 2017. november 27-ig – a kalazanciusi évet és a hozzákapcsolódó teljes búcsút (a következő feltételekkel: szentségi gyónás, szentáldozás és ima a szentatya szándékára), amelyet elnyerhetnek a bűneiket valóban megbánó és szeretettől vezérelt keresztény hívők minden templomban, templomigazgatásban, kegyhelyen vagy plébánián, ahol a Piarista Rend jelen van – a búcsút a tisztulás állapotában lévő hívők lelkéért is fel lehet ajánlani –, ha áhítattal részt vesznek a jubileumi ünnepségeken – megfelelő időtartamban –, alázatos könyörgéseiket Isten elé terjesztik a keresztény hivatáshoz való hűségükért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint az emberi család intézményének védelméért, és könyörgéseiket a miatyánk, a hitvallás és a valamilyen Mária-ima elmondásával zárják.

A Kalazanciusi Család azon tagjai, akik betegség vagy más súlyos ok miatt nem tudnak részt venni a szentévi ünnepségeken, elnyerhetik a teljes búcsút – azon a helyen, ahol akadályoztatva vannak –, ha lélekben elszakadtak minden bűntől, és megvan a szándékuk, hogy, mihelyt tudják, teljesítik a három szokásos feltételt, és lélekben a szertartásokhoz kapcsolódnak, fájdalmaikat – életük nehézségeit – pedig felajánlják az irgalmas Istennek.

Hogy az isteni megbocsátás elnyeréséhez való hozzájutás – az egyháznak adott kulcsok által – könnyebb legyen, a lelkipásztori szeretet érdekében a jelen penitenciária kéri, hogy a jubiláló rend papjai nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatására, valamint a betegek gyakori megáldoztatására.

 

A jelen engedély a kalazanciusi évre érvényes; szemben bármely ellenkező értelmű rendelkezéssel.

Mauro Piacenza bíboros

főpenitenciárius

Krzysztof Nykiel

régens

Fordította: Tőzsér Endre SP, Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotók: Turcsik István

Forrás: piarista.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41